Geen producten (0)

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 (Algemeen)
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrukte-keycords.nl, handelsnaam van Gerard Bekkers Sport & Promotions, gevestigd aan de Houtstraat 4, 5342 GG te Oss, ingeschreven bij de Kamer van koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16045145. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en bedrukte-keycords.nl middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met bedrukte-keycords.nl zijn overeengekomen.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrukte-keycords.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrukte-keycords.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Bedrukte-keycords.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
1.5 Bij gebruik van de term schriftelijk wordt uitsluitend bedoeld, correspondentie welke zal plaatsvinden via reguliere post dan wel via een door een deurwaarder uitgereikte betekening.
1.6 Bedrukte-keycords.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de bedrukte-keycords.nl websites te wijzigen.
Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)
2.1 Alle aanbiedingen van bedrukte-keycords.nl zijn vrijblijvend en bedrukte-keycords.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bedrukte-keycords.nl. Bedrukte-keycords.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrukte-keycords.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en bedrukte-keycords.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en bedrukte-keycords.nl.
2.4 Alle verstrekte opdrachten zijn zonder voorbehoud.
2.5 De administratie van bedrukte-keycords.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan bedrukte-keycords.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door bedrukte-keycords.nl verrichte leveringen. Bedrukte-keycords.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.6 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
Een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;
- de prijs van het product;
- het ordernummer van de overeenkomst;
- het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van bedrukte-keycords.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Artikel 3 (Levering en levertijden)
3.1 De door bedrukte-keycords.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien een overeengekomen levertijd binnen 30 dagen niet haalbaar is zal bedrukte-keycords.nl u hiervan van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
3.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 4 (Prijzen en betaling)
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief handeling- en verzendkosten.
4.2 Betaling geschiedt, door betaling middels iDeal, door een vooruitbetaling door de klant op een door bedrukte-keycords.nl aan te wijzen bankrekeningnummer.
4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is bedrukte-keycords.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van bedrukte-keycords.nl te weigeren.
Artikel 5 (Annulering en retournering)
5.1 De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat bedrukte-keycords.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de klant de hierdoor voor bedrukte-keycords.nl ontstane schade vergoedt.
5.2 De klant heeft het recht een artikel binnen 8 werkdagen na aflevering aan bedrukte-keycords.nl te retourneren. Voor artikelen die door de klant zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld een zelf samengesteld keycord d.m.v. opdruk) en/of artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn kunnen niet geretourneerd worden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Terugbetaling van reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen plaats te vinden.
Artikel 6 (Overmacht)
6.1 Bedrukte-keycords.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaal aanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 7 (Eigendom van producten)
7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van bedrukte-keycords.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan bedrukte-keycords.nl zijn voldaan.
Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door bedrukte-keycords.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Bedrukte-keycords.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door bedrukte-keycords.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 9 (Reclames en aansprakelijkheid)
9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant bedrukte-keycords.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bedrukte-keycords.nl de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel reparatie van producten. De kosten, verbonden aan het retourzenden, zijn voor rekening van de klant.
9.3 Indien een product niet juist is, zal bedrukte-keycords.nl het product vervangen. Het geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren.
Artikel 10 (Bestellingen en communicatie)
10.1 Bedrukte-keycords.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bedrukte-keycords.nl, dan wel tussen bedrukte-keycords.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en bedrukte-keycords.nl.
Artikel 11 (Persoonsgegevens en privacy)
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Bedrukte-keycords.nl zal de bij haar bekend zijnde gegevens nimmer in het openbaar brengen, dan wel te verstrekken aan derden tenzij hiertoe een gerechtelijk bevel zal worden overlegd.

11.3 Bancaire gegevens zullen door bedrukte-keycords.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.
Artikel 12 (Diversen)

12.1 Indien de klant aan bedrukte-keycords.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrukte-keycords.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant bedrukte-keycords.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2 Indien door bedrukte-keycords.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bedrukte-keycords.nl deze voorwaarden soepel toepast.
12.3 Bedrukte-keycords.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
Artikel 13 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)
13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrukte-keycords.nl is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.3 Niets van deze website mag door derden zonder toestemming gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan G.J.M. Bekkers.
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.